Ayça Akkaya

ayca.akkaya@epfl.ch +41 21 693 69 49

EPFL STI IEL LSM
ELD 333 (Bâtiment ELD)
Station 11
CH-1015 Lausanne

Web site: Site web: https://lsm.epfl.ch/

EPFL > ETU > EDOC > EDMI

Web site: Site web: https://go.epfl.ch/edmi

vCard
Données administratives