Akshay Balgarkashi

photo placeholder image

akshay.balgarkashi@epfl.ch 41 21 693 73 24

EPFL STI IMX LMSC
MXC 317 (Bâtiment MXC)
Station 12
CH-1015 Lausanne

Web site: Web site: https://lmsc.epfl.ch/

EPFL > ETU > EDOC > EDMX

Web site: Web site: https://go.epfl.ch/edmx

vCard
Administrative data