Bingxin Chu

EPFL STI IBI-STI LBP
BM 4112 (Bâtiment BM)
Station 17
CH-1015 Lausanne

Office: BM 4112
EPFL > STI > IBI-STI > LBP

Web site: Web site: https://lbp.epfl.ch

EPFL > ETU > EDOC > EDPO

EPFL Photonics Chapter
c/o EPFL - AVP - SAO
CE 1 631 (Centre Est)
Station 1
CH-1015 Lausanne

Web site: Web site: https://photonics.epfl.ch/epc_en

vCard
Administrative data