David Nguyen

EPFL STI IBI-STI LBEN
BM 5134 (Bâtiment BM)
Station 17
CH-1015 Lausanne

EPFL STI IBI-STI MIPLAB

EPFL ETU EDOC EDBB

Administrative data

Publications