Evgenii Glushkov

EPFL STI IBI-STI LBEN
BM 2124 (Bâtiment BM)
Station 17
CH-1015 Lausanne

Web site: Web site: https://lben.epfl.ch/

EPFL STI IEM LMIS4
BM 3127 (Bâtiment BM)
Station 17
CH-1015 Lausanne

Web site: Web site: https://lmis4.epfl.ch/

Association des Etudiants Russophones (AERUS)
c/o Evgenii Glushkov
BM 2139 (Bâtiment BM)
Station 17
CH-1015 Lausanne

AGEPoly - Dancesquare
P.a. AGEPoly
Esplanade EPFL
Station 9
CH-1015 Lausanne

Web site: Web site: https://dancesquare.epfl.ch/

vCard
Administrative data