Evgenii Glushkov

photo placeholder image

evgenii.glushkov@epfl.ch 41 21 693 84 50

EPFL > ETU > EDOC > EDMI

Web site: Web site: https://go.epfl.ch/edmi

EPFL STI IBI-STI LBEN
BM 2124 (Bâtiment BM)
Station 17
CH-1015 Lausanne

vCard
Administrative data