Evgenii Glushkov

photo placeholder image

evgenii.glushkov@epfl.ch +41 21 693 11 63

EPFL STI IBI-STI LBEN
BM 2139 (Bâtiment BM)
Station 17
CH-1015 Lausanne

Web site: Web site: https://lben.epfl.ch/

EPFL > ETU > EDOC > EDMI

Web site: Web site: https://go.epfl.ch/edmi

vCard
Administrative data