Marjan Biocanin

photo placeholder image

marjan.biocanin@epfl.ch +41 21 693 06 68

EPFL SV IBI-SV UPDEPLA
SV 3820 (Bâtiment SV)
Station 19
CH-1015 Lausanne

Web site: Web site: https://deplanckelab.epfl.ch/

EPFL > ETU > EDOC > EDBB

Web site: Web site: https://go.epfl.ch/edbb

vCard
Administrative data