Radiana Ferrero

photo placeholder image

radiana.ferrero@epfl.ch +41 21 693 09 74

EPFL SV IBI-SV UPDEPLA
SV 3820 (Bâtiment SV)
Station 19
CH-1015 Lausanne

Web site: Site web: https://deplanckelab.epfl.ch/

EPFL > ETU > EDOC > EDBB

Web site: Site web: https://go.epfl.ch/edbb

vCard
Données administratives