Yasaman Izadmehr

EPFL > ETU > EDOC > EDEE

EPFL STI IBI-STI LMAM
MED 0 1016 (Bâtiment MED)
Station 9
CH-1015 Lausanne

Office:  MED 0 1016
EPFL > STI > IBI-STI > LMAM

Web site:  Web site:  https://lmam.epfl.ch/

vCard
Administrative data