Zhenyu Wang

photo placeholder image

zhenyu.wang@epfl.ch 41 21 693 11 67

EPFL > ETU > EDOC > EDMX

Web site: Web site: https://go.epfl.ch/edmx

EPFL STI IEL LANES
BM 2143 (Bâtiment BM)
Station 17
CH-1015 Lausanne

Web site: Web site: https://lanes.epfl.ch

vCard
Administrative data