Horia Hashimi

photo placeholder image

horia.hashimi@epfl.ch

Citizenship : Swiss

EPFL > ETU > EDOC > EDBB

EPFL SV IBI-SV UPDEPLA
SV 3823 (Bâtiment SV)
Station 19
CH-1015 Lausanne

Office: SV 3823
EPFL > SV > IBI-SV > UPDEPLA

Web site: Web site: https://deplanckelab.epfl.ch/

vCard
Administrative data