Horia Hashimi

photo placeholder image

horia.hashimi@epfl.ch

Citizenship: Swiss

EPFL SV IBI-SV UPDEPLA
SV 3823 (Bâtiment SV)
Station 19
CH-1015 Lausanne

Office:  SV 3823
EPFL > SV > IBI-SV > UPDEPLA

Web site:  Web site:  https://deplanckelab.epfl.ch/

EPFL > ETU > EDOC > EDBB

vCard
Administrative data