Konstantin Svetlozarov Gavazov

Fields of expertise

isotopic tracers; winter ecology; biogeochemistry