Nadia Yasmina Ben Sayed

EPFL SB ISIC LSCI
BCH 3305 (Batochime UNIL)
Av. François-Alphonse Forel 3
1015 Lausanne

Local:   BCH 3305
EPFL > SB > ISIC > LSCI

Web site:   Site web:   https://lsci.epfl.ch

EPFL > ETU > EDOC > EDCH

EPFL STI IBI-STI LBI
MED 1 2726 (Bâtiment MED)
Station 9
1015 Lausanne

Local:   MED 1 2726
EPFL > STI > IBI-STI > LBI

Web site:   Site web:   https://tang-lab.epfl.ch/

vCard
Données administratives