Olga Pushkareva

photo placeholder image

olga.pushkareva@epfl.ch +41 21 693 14 94

EPFL SV IBI-SV UPDEPLA
SV 3820 (Bâtiment SV)
Station 19
CH-1015 Lausanne

Web site: Site web: https://deplanckelab.epfl.ch/

EPFL > ETU > EDOC > EDCB

Web site: Site web: https://go.epfl.ch/edcb

vCard
Données administratives