Tanya Castellino

photo placeholder image

tanya.castellino@epfl.ch +41 21 693 34 15

EPFL SB-GE
PH A2 364 (Bâtiment PH)
Station 3
CH-1015 Lausanne

EPFL SB-GE
PH A2 364 (Bâtiment PH)
Station 3
CH-1015 Lausanne

vCard
Données administratives